Trecutul, prezentul si viitorul !

MEDIU

    

Informatia de mediu (text actualizat la data 1 Iulie 2020)

RIG SERVICE S.A.desfasoara, la sediul secundar din Sat Luminita, Comuna Corbu, str. Industriala nr.1A, judetul Constanta, urmatoarele activitati autorizate din punct de vedere al protectiei mediului: Acvacultura in ape dulci; Pescuitul in ape dulci; Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor; Alte activitati sportive. Activitatile cu impact semnificativ asupra mediului, se desfasoara in perimetrul sitului Natura 2000 ROSPA 0060, lacurile Tasaul-Corbu si este reglementata din punct de vedere al protectiei mediului. In acest sens, Agentia pentru Protectia Mediului Constanta a eliberat Autorizatia de mediu nr.290 din 02.12.2019, valabila pe toata perioada in care RIG SERVICE S.A. va obtine viza anuala.

 

Principiile care stau la baza acestor activitati sunt:

- principiul transparentei fata de consumatori, asigurandu-se accesul la informatii privind efectele negative pe care le pot genera substantele si preparatele chimice periculoase.

 

Informatiile privind respectarea valorilor indicatorilor de mediu monitorizati sunt afisate trimestrial pe pagina de web a societatii, in scopul informarii corecte a publicului.

    

Monitorizarea mediului

 • nu s-aconstatat fenomenul de eutrofizare, astfel incat apa este mentinuta inparametrii de calitate;

 • toate activitatile se desfasoara fara a deranja habitatele naturale, mentinandu-se conservarea diversitatii biologice specifice (floristica si faunistica);

 • nu se permite pescuitul sportiv in apropierea locurilor de cuibarit;

 • administrarea fertilizatorilor se face dupa determinarea deficitului de nutrienti prin analize de laborator;

 • nu se evacueaza ape uzate in apele de suprafata;

 • nu au avut loc incendii de vegetatie;

 • nu este permisa apropierea cu barcile cu motor de zonele folosite de speciile de pasari pentru reproducere / cuibarit;

 • nu este permisa alungarea pasarilor ihtiofage cu ajutorul tunurilor cu propan sau cu alte mijloace care le pot afecta;

 • nu este permisa vanatoarea, uciderea sau capturarea intentionata a pasarilor.

   

  Pentru factorul de mediu apa, exista o statie de epurare cu treapta biologica si de deshidratare a namolului cu o capacitate de 2,7 m3/zi. Instalatia de preepurare si de epurare functioneaza corect, apa rezultata fiind deversata direct in emisar.Nu exista namol in exces, astfel ca nu fost necesar ca namolul din statia de epurare sa fie predat catre operatori economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului.

Buletinele de analiza pentru apele uzate menajere pentru indicatorii: pH, CCOCr, CBO5, MTS, SET conform HG 188/2002, NTPA 001/2002 modificat si completat prin HG 352/2005, se intocmesc trimestrial.

Pana in acest moment, nu au fost depasiri ale valorilor indicatorilor fizico-chimici,bacteriologici si biologici emisi, astfel ca acestia se incadreaza in valorile normale si nu au un impact negativ asupra mediului inconjurator.

 

Pentru factorul de mediu aer, se utilizeaza o centrala termica murala prevazuta cu un kit. Astfel, gazele arse si evacuate in atmosfera, ca urmare a arderii combustibilului gazos de la centrala termica murala, nu depasesc limitele de emise prevazute de Ordinul nr.462 din 1 iulie 1993 pentru aprobarea Condiþiilor tehnice privind protecþia atmosfericã ºi de Normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanþi atmosferici produºi de surse staþionare.

Pana in acest moment APM nu a solicitat buletine de analiza pentru emisiile atmosferice provenite de la centrala termica proprie.

 

Sunt luate masuri permanente pentru pastrarea curateniei, atat in obiectiv cat si in afara acestuia. Vegetatia in exces este indepartata, prin cosire. Pentru prevenirea actiunilor de vandalism sau a depozitarii necontrolate a deseurilor din alte surse, obiectivul este imprejmuit cu gard si se asigura paza fermei prin firma specializata de paza, in regim permanent.

 

Orice poluare accidentala se anunta in regim de urgenta autoritatilor competente de protectie a mediului. Pana in acest moment nu au avut loc astfel de evenimente.

Concentratiile si debitele masice de poluanti, nivelul fonic, admise la evacuarea in mediu ce pot afecta elementele de mediu, nu au depasit limitele maxime admise.

 

RIG SERVICE S.A. respecta prevederile OUG nr.196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobata prin Legea nr.105/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Starea elementelor de mediu

Aerul si atmosfera, apa, solul, suprafata terestra, precum si interactiunea dintre aceste elemente, nu au fost afectate ca urmare a activitatii desfasurate.

 

Modul de gestionare a deseurilor si ambalajelor

Deseurile produse sunt: ambalaje de hartie si carton; ambalaje de materiale plastice; deseuri municipale amestecate; deseuri de resturi vegetale; deseuri de tesuturi animale (02 01 02); deseuri de materiale plastice (cu exceptia ambalajelor); namoluri de la spalare si curatare; deseuri de tesuturi animale (02 02 02); materii care sunt improprii pentru consum ori procesare; namoluri de la euprarea efluentilor proprii.

Deseurile se stocheaza temporar, dupa cum urmeaza: namolul rezultat de la statia de epurare se depoziteaza in recipiente din material plastic; deseurile de ambalaje reciclabile (PET-uri, hartie-carton) se depoziteaza selectiv in spatii special amenajate; deseurile menajere se depoziteaza in pubele, iar deseurile de origine animala se depoziteaza in spatii frigorifice. Organizatia asigura un numar suficient de pubele destinate depozitarii selective a deseurilor in vederea valorificarii lor. Toti recipientii sunt marcati cu codurile deseurilor in mod vizibil, lizibil si durabil.

Deseurile menajere si deseurile reciclabile sunt preluate de catre serviciul de salubrizare local.

Deseurile generate se predau catre operatori economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului, in conformitate cu Legea nr.211/2011 republicata.

Transportul deseurilor se efectueaza de catre agenti economici autorizati, cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 cu modificarile si completarile ulterioare.


    

Deseurile de tesuturi animale se predau catre societati autorizate din punct de vedere al protectiei mediului, pentru incinerarea acestora.

Monitorizarea gestiunii deseurilor se realizeaza lunar si se transmite anual catre APM Constanta, in conformitate cu H.G. nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor. Rapoartele intocmite includ datele necesare pentru toate tipurile de deseuri generate.

La punctul de lucru se introduc ambalaje pe piata, din plastic, in cantitati mici. In acest sens, societatea are incheiat un contract pentru predarea-preluarea responsabilitatii in vederea indeplinirii obiectivelor anuale de valorificare si reciclare, precum si in vederea indeplinirii obligatiilor de raportare a datelor privind deseurile de ambalaje.

Lunar se intocmeste si se transmite declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu.

Ambalajele folosite si rezultate sunt navete din material plastic si saci de plastic. Modul de gospodarire a acestora (valorificare) se realizeaza cu respectarea prevederilor Ordonantei nr.4/1995 cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr.249/2015.

 

Modul de gestionare a substantelor si preparatelor periculoase

RIG SERVICE S.A. nu utilizeaza substante si preparate periculoase la acest punct de lucru.

 

Conformarea cu legislatia

Verificarea conformarii cu prevederile actelor de reglementare in vigoare, se face de catre autoritatile competente de protective a mediului, respectiv de catre Garda de Mediu si Agentia Judeteana de Protectie a Mediului. La ultima inspectie efectuata de catre comisarii Garzii de Mediu Constanta, în data de 24.05.2019, nu au fost constatate constatate incalcari ale reglementarilor legale, nefiind aplicate sanctiuni. Inspecția GNM a fost de tip Programat.

 


    Program de conformare
Autoritatile de protectie a mediului, prin actele de reglementare emise, nu au impus masuri pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activitatilor desfasurate.

Contact Info
Click pentru vizualizare harta
AdresaStr. Marc Aureliu nr. 18
900744 Constanta
Telefon+ 40241 586 406
+ 40241 639 500
+ 40(0)372 738 741
Fax+ 40241 586 448
E-mailoffice@rig-service.com
Highlights
dgdfgdfg dfgdfgd.
Wait..